Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn

Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Lấy kinh doanh vận tải hành khách bằng đường sắt làm nòng cốt.

Công ty có 18 đơn vị trực thuộc, quan hệ gắn bó với nhau về lợi ích kinh tế, tài chính, công nghệ, thông tin, tiếp thị, .... Hoạt động trong Công ty nhằm tăng cường khả năng chuyên môn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

Chi tiết..
 

CÔNG TY VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Liên kết website