GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ I NĂM 2024 THAY ĐỔI TỪ 10% TRỞ LÊN SO VỚI BÁO CÁO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Công văn số 550/VTSG-TCKT ngày 26/4/2024, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2024 của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước