Người tốt việc tốt

Người tốt việc tốt

Biểu dương gương người tốt việc tốt và cảm ơn đối với cán bộ, nhân viên trên tàu cũng như tại các Chi nhánh Vận tải về công tác phục vụ

Gian hàng Việc tử tế của Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn hưởng ứng Tháng Công nhân 2019

Từ năm 2017 phong trào thi đua: “Tiết kiệm và tận dụng phế liệu, vật tư trong sản xuất không còn đủ quy cách, tạo ra sản phẩm gia dụng hữu ích, vì người lao động” do Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn phát động, gian hàng Việc tử tế của Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn ra đời