Người tốt việc tốt

Người tốt việc tốt

Biểu dương gương người tốt việc tốt và cảm ơn đối với cán bộ, nhân viên trên tàu cũng như tại các Chi nhánh Vận tải về công tác phục vụ