Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

Cổng thông tin giữa doanh nghiệp và cổ đông

[TB] Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Điều chỉnh)

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

[NQ] Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

[NQ] NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI PHIÊN HỌP NGÀY 29/3/2022

Ngày 29/3/2022, Hội đồng quản trị, Ban Thường Vụ Đảng Ủy Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã tiến hành cuộc họp mở rộng để thảo luận một số nội dung :

[TB] Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo tới quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022