Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

Cổng thông tin giữa doanh nghiệp và cổ đông

[CBTT] Công bố thông tin về NQ Đại hội ĐCĐ thường niên 2021

Công bố thông tin về NQ Đại hội ĐCĐ thường niên 2021

[CBTT] Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP VTĐS Sài Gòn

[NQ] Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 2021, ngày 27 tháng 4 năm 2021

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 02/4/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 02/4/2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

[Quyết định] bổ nhiệm lại các chức danh TGĐ, PTGĐ theo Nghị quyết số 02-21/NQ-HĐQT Công ty VTSG

Bổ nhiệm lại các chức danh TGĐ, PTGĐ và kéo dài thời gian giữ chức Phó TGĐ theo Nghị quyết số 02-21/NQ-HĐQT Công ty VTSG

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 26/2/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 26/2/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo tới quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 12/01/2021

Nghị Quyết hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 12/01/2021

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 8/12/2020

Bổ nhiệm ông Trần Lực - Kỹ sư đầu máy toa xe - Quản đốc Phân xưởng sửa chữa Xí Nghiệp Toa xe Đà Nẵng giữ chức Phó Giám đốc Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng