Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

Cổng thông tin giữa doanh nghiệp và cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Công văn số 405/VTSG-TCCB ngày 29/3/2024 về tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Thông báo số 229/TB-VTSG ngày 07/3/2024 về về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI PHIÊN HỌP NGÀY 28/3/2024

Nghị quyết số 03-24/NQ-HĐQT ngày 29/3/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tiến hành cuộc họp để thảo luận về các nội dung như sau:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Văn bản số 239/KH-HĐQT ngày 11/3/2024 kế hoạch tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn với nội dung sau:

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 19/3/2024

Nghị quyết số 04-24/NQ-HĐQT ngày 19/3/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tiến hành cuộc họp để thảo luận về các nội dung như sau:

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN HỌP NGÀY 29/02/2024

Nghị quyết số 02-24/NQ-HĐQT ngày 01/03/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tiến hành cuộc họp để thảo luận về các nội dung như sau:

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN HỌP NGÀY 11/01/2024

Nghị quyết số 01-24/NQ-HĐQT ngày 11/01/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tiến hành cuộc họp để thảo luận về các nội dung như sau:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NĂM 2023

Công ty Cổ phần VTĐS Sài Gòn báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2023 như sau:

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 01/12/2023

Nghị quyết số 11-23/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tiến hành cuộc họp để thảo luận về các nội dung như sau:

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 31/10/2023

Nghị quyết số 10-23/NQ-HĐQT ngày 31/10/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tiến hành cuộc họp để thảo luận về các nội dung như sau:

Công bố thông tin về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Công ty Cổ phần VTĐS Sài Gòn công bố thông tin về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.