Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

Cổng thông tin giữa doanh nghiệp và cổ đông

[NQ] Nghị quyết hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 6/10/2022

Nghị quyết số 14-22/NQ-HĐQT ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tại phiên họp ngày 6/10/2022

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 20 tháng 9 năm 2022

Nghị quyết số 13-22/NQ-HĐQT Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tại phiên họp ngày 20 tháng 9 năm 2022

[QĐ] Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn

Quyết định số 468/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Công ty Cổ phần vận tải Đường Sắt Sài Gòn về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty

[CBTT] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 5/9/2022 về công tác cán bộ

Nghị quyết số12-22/NQ-HĐQT ngày 9 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về công tác cán bộ

[BCTT] Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Vận tải đường sắt Bình Thuận thuộc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn

Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn công bố quyết định số 461/QĐ-HĐQT ngày 7/9/2022 về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Vận tải đường sắt Bình Thuận thuộc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn

[NQ] Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 23 tháng 8 năm 2022 về công tác tổ chức, cán bộ

Nghị quyết 11-20/NQ-HĐQT ngày 24/8/2022 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn tại phiên họp ngày 23 tháng 8 năm 2022 về công tác tổ chức, sắp sếp lại 06 chi nhánh Vận tải đường sắt thành 05 chi nhánh Vận tải đường sắt từ ngày 01 tháng 10 năm 2022:

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 26/7/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn tại phiên họp ngày 26/7/2022

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Công văn số 826/VTSG-TCKT ngày 25/7/2022 về việc công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022