Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

Cổng thông tin giữa doanh nghiệp và cổ đông

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 01/12/2023

Nghị quyết số 11-23/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tiến hành cuộc họp để thảo luận về các nội dung như sau:

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 31/10/2023

Nghị quyết số 10-23/NQ-HĐQT ngày 31/10/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tiến hành cuộc họp để thảo luận về các nội dung như sau:

Công bố thông tin về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Công ty Cổ phần VTĐS Sài Gòn công bố thông tin về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 04/10/2023

Nghị quyết số 09-23/NQ-HĐQT ngày 04/10/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tiến hành cuộc họp để thảo luận về các nội dung như sau:

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 31/8/2023

Nghị quyết số 08-23/NQ-HĐQT ngày 31/8/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tiến hành cuộc họp để thảo luận về các nội dung như sau:

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 28/7/2023

Nghị quyết số 07-23/NQ-HĐQT ngày 31/7/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tiến hành cuộc họp để thảo luận về các nội dung như sau:

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 30/6/2023

Nghị quyết số 06-23/NQ-HĐQT ngày 03/7/2023 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023

Công bố thông tin bất thường

Nội dung thông tin công bố: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn - Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 01/6/2023

Nghị quyết số 05-23/NQ-HĐQT ngày 01/6/2023 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn

[NQ] Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Chi nhánh Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gon - Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam

Nghị quyết số 05-23/NQ-HĐQT ngay 15/5/2023 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Chi nhánh Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gon - Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết 01-23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn