[TB] THÔNG BÁO VỀ HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT CÔNG TY CP VTĐS SÀI GÒN VÀ CÔNG TY CP VTĐS HÀ NỘI

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2024, Công ty CP VTĐS Sài Gòn đang triển khai thủ tục hợp nhất với Công ty CP VTĐS Hà Nội. Ngày 08/5/2024, Công ty CP VTĐS Sài Gòn đã ký kết Hợp đồng hợp nhất với Công ty CP VTĐS Hà Nội (hợp đồng hợp nhất kèm theo), như sau: