Báo cáo quản trị

Báo cáo quản trị

Báo cáo tình hình quản trị của Công ty

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn năm 2023:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng năm 2023

Báo cáo số 48/BC-HĐQT ngày 15/1/2024 tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo số 891/BC-HĐQT ngày 25/7/2023; Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023:

Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2022

Báo cáo số 58/BC-HĐQT ngày 17/1/2023 tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo số 842/BC-HĐQT ngày 27/7/2022 tình hình quản trị công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2022

[BC] Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2021

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn công bố thông tin định kỳ, nội dung báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

[NQ] Nghị Quyết hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 6/7/2020

Nghị Quyết hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 6/7/2020

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn công bố thông tin định kỳ, nội dung báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn công bố thông tin định kỳ, nội dung báo cáo thường niên năm 2019