Báo cáo quản trị

Báo cáo quản trị

Báo cáo tình hình quản trị của Công ty

Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2022

Báo cáo số 58/BC-HĐQT ngày 17/1/2023 tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo số 842/BC-HĐQT ngày 27/7/2022 tình hình quản trị công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2022

[BC] Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2021

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn công bố thông tin định kỳ, nội dung báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

[NQ] Nghị Quyết hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 6/7/2020

Nghị Quyết hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 6/7/2020

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn công bố thông tin định kỳ, nội dung báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn công bố thông tin định kỳ, nội dung báo cáo thường niên năm 2019

Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 28/8/2019

Nghị quyết 06-19/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 8 năm 2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 5/7/2019

Nghị quyết số 05-19/NQ/HĐTV ngày 05/7/2019