Báo cáo quản trị

Báo cáo quản trị

Báo cáo tình hình quản trị của Công ty

Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 28/8/2019

Nghị quyết 06-19/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 8 năm 2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 5/7/2019

Nghị quyết số 05-19/NQ/HĐTV ngày 05/7/2019

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty CP VTĐS Sái Gòn

Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo tới quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng năm 2018

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Đại chúng (6 tháng đầu năm 2018)

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn báo cáo tình hình Quản trị Công ty Đại chúng 6 tháng đầu năm 2018