Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của Công ty

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2022

Văn bản số 112/VTSG-TCKT ngày 29/01/2024, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2023 của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2022

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023

Báo cáo 111/VTSG-TCKT ngày 29/01/2024, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thực hiện công bố tài chính quý 4 năm 2023

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2023 và 09 tháng đầu năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ

Văn bản số 1371/VTSG-TCKT ngày 27/10/2023, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2023 và 09 tháng đầu năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023

Báo cáo 1372/VTSG-TCKT ngày 27/10/2023, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thực hiện công bố tài chính quý 3 năm 2023

Giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2023 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn công văn số 1143/VTSG-TCKT ngày 28/08/2023 về việc giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2023 thay đổi 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ

Văn bản số 997/VTSG-TCKT ngày 27/7/2023, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

Báo cáo 996/VTSG-TCKT ngày 27/7/2023, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thực hiện công bố tài chính quý 2 năm 2023

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn công văn số 499/VTSG-TCKT ngày 28/04/2023 về việc giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2023 thay đổi 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Công ty Quý 1 năm 2023

Giải trình công bố lại thông tin báo cáo tài chính năm 2022

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn công văn số 353/VTSG-TCKT ngày 29/03/2023 về việc giải trình công bố lại thông tin báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn (điều chỉnh)

Điều chỉnh báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn theo văn bản số 333/VTSG-TCKT ngày 23/03/2023

Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2022 thay đổi từ 10% trở lên và chuyển từ lỗ sang lãi so với BC năm 2021

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn công văn số 328/VTSG-TCKT ngày 23/03/2023 về việc giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2022 thay đổi từ 10% trở lên và chuyển từ lỗ sang lãi so với BC năm 2021