Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của Công ty

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn công văn số 1379/VTSG-TCKT ngày 28/10/2022 về việc giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Công ty Quý 3 năm 2022

[BCTC] Giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2022 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn công bố văn bản 983/VTSG-TCKT ngày 29/8/2022 về việc giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2022 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước

[BCTC] Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính - văn phòng

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn công bố thông tin báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính - văn phòng cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022

[BCTC] Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính - tổng hợp

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn công bố thông tin báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính - tổng hợp cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2/2022 thay đỏi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn công văn số 843/VTSG-TCKT ngày 27/7/2022 về việc giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2/2022 thay đỏi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước

[BCTC] Giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2022

Công văn số 843/VTSG-TCKT ngày 27/7/2022 về việc giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2022 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Công ty Quý 2 năm 2022

[BCTC] Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2022

Công văn số 492/VTSG-TCKT ngày 29/4/2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế quí 1 năm 2022 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

[BCTC] Báo cáo tài chính quý I năm 2022

Công ty cổ phần Vận tài đường sắt Sài Gòn công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

[BCTC] Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2021

Công văn số 344/VTSG-TCKT ngày 30/3/2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

[BCTC] Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình ý kiến ngoại trừ trong BCTC kiểm toán năm 2021

Công văn số 305/VTSG-TCKT ngày 22/3/202 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình ý kiến ngoại trừ trong BCTC kiểm toán năm 2021