Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của Công ty

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ I NĂM 2024 THAY ĐỔI TỪ 10% TRỞ LÊN SO VỚI BÁO CÁO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Công văn số 550/VTSG-TCKT ngày 26/4/2024, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2024 của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2024

Công văn 551/VTSG-TCKT ngày 26/4/2024, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thực hiện công bố tài chính Quý I năm 2024

Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo năm 2022

Công văn số 260/VTSG-TCKT ngày 13/3/2024, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2023 của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2023

Công văn 259/VTSG-TCKT ngày 13/3/2024, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thực hiện công bố tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023

Báo cáo 111/VTSG-TCKT ngày 29/01/2024, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thực hiện công bố tài chính quý 4 năm 2023

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2022

Văn bản số 112/VTSG-TCKT ngày 29/01/2024, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2023 của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2022

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2023 và 09 tháng đầu năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ

Văn bản số 1371/VTSG-TCKT ngày 27/10/2023, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2023 và 09 tháng đầu năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023

Báo cáo 1372/VTSG-TCKT ngày 27/10/2023, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thực hiện công bố tài chính quý 3 năm 2023

Giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2023 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn công văn số 1143/VTSG-TCKT ngày 28/08/2023 về việc giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2023 thay đổi 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ

Văn bản số 997/VTSG-TCKT ngày 27/7/2023, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

Báo cáo 996/VTSG-TCKT ngày 27/7/2023, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thực hiện công bố tài chính quý 2 năm 2023

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn công văn số 499/VTSG-TCKT ngày 28/04/2023 về việc giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2023 thay đổi 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước