Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của Công ty

[BCTC] Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2022

Công văn số 492/VTSG-TCKT ngày 29/4/2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế quí 1 năm 2022 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

[BCTC] Báo cáo tài chính quý I năm 2022

Công ty cổ phần Vận tài đường sắt Sài Gòn công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

[BCTC] Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2021

Công văn số 344/VTSG-TCKT ngày 30/3/2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

[BCTC] Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình ý kiến ngoại trừ trong BCTC kiểm toán năm 2021

Công văn số 305/VTSG-TCKT ngày 22/3/202 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình ý kiến ngoại trừ trong BCTC kiểm toán năm 2021

[BCTC - Văn phòng] Quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sau kiểm toán

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sau kiểm toán

[BCTC - Công ty] Quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn - Sau kiểm toán

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Công ty Quý 4 năm 2021 sau kiểm toán

[BCTC] Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2021

Công văn số 97/VTSG-TCKT ngày 27/1/202 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

[BCTC - Văn phòng] Quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

[BCTC - Công ty] Quý 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Công ty Quý 4 năm 2021

[BCTC] Giải trình lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2021

Công văn số 1004/VTSG-TCKT ngày 28/10/2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

[BCTC - Văn phòng] Quý 3 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

[BCTC - Công ty] Quý 3 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn