CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn công bố thông tin với nội dung như sau:

- Quyết định v/v thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Quyết định v/v thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo hợp đồng hợp nhất.