Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của Công ty

[BCTC] Giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên 2021

Công văn số 810/VTSG-TCKT ngày 13/8/2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

[BCTC - Công ty] Bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Báo cáo tài chính Bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

[BCTC - Văn phòng] Bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Báo cáo tài chính Bán niên năm 2021 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

[BCTC - Công ty] Quý 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Công ty Quý 2 năm 2021

[BCTC - Văn phòng] Quý 2 năm 2021 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Văn phòng Công ty Quý 2 năm 2021

[BCTC] Giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên 2021

Công văn số 701/VTSG-TCKT ngày 14/7/2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

[BCTC - Công ty] Quý 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Công ty Quý 1 năm 2021

[BCTC - Văn phòng] Quý 1 năm 2021 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Văn phòng Công ty Quý 1 năm 2021

[BCTC] Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1/2021

Công văn số 430/VTSG-TCKT ngày 29/4/2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1/2021 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước.

[BCTC - Văn phòng] Quý 4 năm 2020 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Văn phòng Công ty Quý 4 năm 2020 (Sau kiểm toán)

Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2020

Công văn số 292/VTSG-TCKT ngày 24/3/2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2020 bị lỗ, so với lãi năm 2019

[BCTC - Công ty] Quý 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Công ty Quý 4 năm 2020 (Sau kiểm toán)