Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của Công ty

Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2020 thay đổi từ 10% trở lên so với năm 2019

Công văn số 95/VTSG-TCKT ngày 29/1/2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2020 thay đổi từ 10% trở lên so với năm 2019

[Báo cáo tài chính - Công ty] Quý 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Công ty Quý 4 năm 2020

[Báo cáo tài chính - Văn phòng] Quý 4 năm 2020 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Văn phòng Công ty Quý 4 năm 2020

[Báo cáo tài chính - Văn phòng] Quý 3 năm 2020 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Văn phòng Công ty Quý 3 năm 2020

[Báo cáo tài chính - Công ty] Quý 3 năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Công ty Quý 3 năm 2020

Giải trình lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2020 thay đổi từ 10% trở lên so với 9 tháng đầu năm 2019

Công văn số 1325/VTSG-TCKT ngày 28/10/2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2020 thay đổi từ 10% trở lên so với 9 tháng đầu năm 2019

Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 sau kiểm toán thay đổi từ 10% trở lên so với 6 tháng đầu năm 2019

Công văn số 1072/VTSG-TCKT ngày 26/8/2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 sau kiểm toán thay đổi từ 10% trở lên so với 6 tháng đầu năm 2019

[Báo cáo tài chính - Văn phòng] Bán niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Văn phòng Công ty Bán niên năm 2020

[Báo cáo tài chính - Công ty] Bán niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Công ty Bán niên năm 2020

Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 thay đổi từ 10% trở lên so với 6 tháng đầu năm 2019

Công văn số 951/VTSG-TCKT ngày 29/7/2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 thay đổi từ 10% trở lên so với 6 tháng đầu năm 2019

[Báo cáo tài chính - Văn phòng] Quý 2 năm 2020 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Văn phòng Công ty Quý 2 năm 2020

[Báo cáo tài chính - Công ty] Quý 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Công ty Quý 2 năm 2020