Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ

Văn bản số 997/VTSG-TCKT ngày 27/7/2023, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ