Giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2023 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn công văn số 1143/VTSG-TCKT ngày 28/08/2023 về việc giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2023 thay đổi 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước