Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của Công ty

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1/2020 thay đổi từ 10% so với Quý 1/2019

Công văn số 554/VTSG-TCKT, ngày 29/4/2020 của Công ty CP VTĐS Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế quý 1/2020 thay đổi từ 10% trở lên so với quý 1/2019

[Báo cáo tài chính - Công ty] Quý 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Công ty Quý 1 năm 2020

[Báo cáo tài chính - Văn phòng] Quý 1 năm 2020 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Văn phòng Công ty Quý 1 năm 2020

Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) Quý 4 năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) Quý 4 năm 2019 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Văn phòng Công ty Quý 4 năm 2019

Giải trình số liệu quyết toán năm 2019 sau kiểm toán thay đổi so với trước kiểm toán

Công văn số 349/VTSG-TCKT, ngày 19/3/2020 của Công ty CP VTĐS Sài Gòn về việc giải trình số liệu quyết toán năm 2019 sau kiểm toán thay đổi so với trước kiểm toán

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính của Văn phòng Công ty Quý 4 năm 2019

Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2019 thay đổi từ 10% trở lên so với năm 2018

Kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt: 13.443.375.428 đồng

Giải trình lỗ sau thuế năm 2018 so với BCTC đã được kiểm toán ngày 20/3/2019

Về việc giải trình lỗ sau thuế năm 2018 tăng thêm 50.231.690.856 so với BCTC đã kiểm toán ngày 20/3/2019

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính quý 4.2019

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Văn phòng Công ty VTSG thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính quý 3.2019