Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2022 thay đổi từ 10% trở lên và chuyển từ lỗ sang lãi so với BC năm 2021

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn công văn số 328/VTSG-TCKT ngày 23/03/2023 về việc giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2022 thay đổi từ 10% trở lên và chuyển từ lỗ sang lãi so với BC năm 2021