Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn công văn số 499/VTSG-TCKT ngày 28/04/2023 về việc giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2023 thay đổi 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước