Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn (điều chỉnh)

Điều chỉnh báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn theo văn bản số 333/VTSG-TCKT ngày 23/03/2023