Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty VTSG Thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính quý 3.2019

Giải trình lợi nhuận sau thuế

Giải trình lợi nhuận sau thuế 06 tháng năm 2019 của Văn phòng Công ty chênh lệch từ 5% trở lên giữa trước và sau kiểm toán

Giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2019 thay đổi 10% trở lên so với năm 2018

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn giải trình lợi nhuận sau thế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 của Công ty

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

Báo cáo tài Chính Quý 2 năm 2019 của Cơ quan Công ty

Cơ quan Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo tới quý cổ đông báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 của Cơ quan Công ty CP VTĐS Sài Gòn

Cơ quan Công ty CP VTĐS Sài Gòn thông báo tới quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 của Công ty CP VTĐS Sài Gòn

Công ty CP VTĐS Sài Gòn thông báo tới quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019