[BCTC] Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính - văn phòng

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn công bố thông tin báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính - văn phòng cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022