Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2/2022 thay đỏi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn công văn số 843/VTSG-TCKT ngày 27/7/2022 về việc giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2/2022 thay đỏi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước