Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2022

Văn bản số 112/VTSG-TCKT ngày 29/01/2024, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2023 của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2022