Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

Cổng thông tin giữa doanh nghiệp và cổ đông

[NQ] NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI PHIÊN HỌP NGÀY 29/3/2022

Ngày 29/3/2022, Hội đồng quản trị, Ban Thường Vụ Đảng Ủy Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã tiến hành cuộc họp mở rộng để thảo luận một số nội dung :

[TB] Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo tới quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

[TB] Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị tại phiên họp ngày 7/3/2022

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị tại phiên họp ngày 7/3/2022

Thông báo thay đổi nhân sự

Miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 11/01/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 11/01/2022

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 09/12/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 09/12/2021

Quy định cấp lại, cấp mới sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Quyết định 432/QĐ-HĐQT, ngày 02 tháng 12 năm 2021

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 18/11/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 18/11/2021

[QĐ] Bổ nhiệm lại chức danh Phó TGĐ Công ty CP VTĐS Sài Gòn

Quyết định số 414/QĐ-HĐQT, ngày 19/11/2021

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 06/10/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 06/10/2021