Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

Cổng thông tin giữa doanh nghiệp và cổ đông

Công bố thông tin gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm 2020

Công văn số 1277/UBCK-GSĐC, ngày 02/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố các Báo cáo tài chính lập cho năm 2020

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo tới quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản Thanh tra của Bộ Tài chính

Theo Quyết định số 153/QĐ-TTr, ngày 15/10/2019 của Chánh thanh tra Bộ tài chính về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thuế tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

[Nghị Quyết] Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 27/5/2019

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn Thông báo tới Quý cổ đông Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị tại phiên họp ngày 27/5/2019

[Nghị Quyết] Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019

Nghị quyết số 01-19/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 16/4/2/2019 của Công ty CP VTĐS Sài Gòn