Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

Cổng thông tin giữa doanh nghiệp và cổ đông

[NQ] Nghị quyết về việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại 'Chuyển nhượng có điều kiện' sang loại 'Chuyển nhượng tự do'

Nghị quyết số 04-23/NQ-HĐQT ngày 9/3/2023 của công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn về việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại 'Chuyển nhượng có điều kiện' sang loại 'Chuyển nhượng tự do'

Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Văn bản số 207/KH-HĐQT ngày 2/3/2023 kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 24/2/2023

Nghị quyết số 03-23/NQ-HĐQT ngày 01/3/2023 Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 24/2/2023 của công ty cổ phần vận tải đường săt Sài Gòn

[TB] Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn

Thông báo số 200/TB-VTSG ngày 01/03/2023 về về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn

[NQ] Nghị quyết hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 30/12/2022

Nghị quyết số 01-23/NQ-HĐQT ngày 6 tháng 01 năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tại phiên họp ngày 30/12/2022

[NQ] Nghị quyết hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 9/12/2022

Nghị quyết số 15-22/NQ-HĐQT ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tại phiên họp ngày 9/12/2022

[NQ] Nghị quyết hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 6/10/2022

Nghị quyết số 14-22/NQ-HĐQT ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tại phiên họp ngày 6/10/2022

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 20 tháng 9 năm 2022

Nghị quyết số 13-22/NQ-HĐQT Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tại phiên họp ngày 20 tháng 9 năm 2022

[QĐ] Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn

Quyết định số 468/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Công ty Cổ phần vận tải Đường Sắt Sài Gòn về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty

[CBTT] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 5/9/2022 về công tác cán bộ

Nghị quyết số12-22/NQ-HĐQT ngày 9 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về công tác cán bộ

[BCTT] Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Vận tải đường sắt Bình Thuận thuộc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn

Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn công bố quyết định số 461/QĐ-HĐQT ngày 7/9/2022 về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Vận tải đường sắt Bình Thuận thuộc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn

[NQ] Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 23 tháng 8 năm 2022 về công tác tổ chức, cán bộ

Nghị quyết 11-20/NQ-HĐQT ngày 24/8/2022 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn tại phiên họp ngày 23 tháng 8 năm 2022 về công tác tổ chức, sắp sếp lại 06 chi nhánh Vận tải đường sắt thành 05 chi nhánh Vận tải đường sắt từ ngày 01 tháng 10 năm 2022: