Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

Cổng thông tin giữa doanh nghiệp và cổ đông

Nghị quyết về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và chia cổ tức 2017 của Công ty CP VTĐS Sài Gòn

Nghị quyết về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và chia cổ tức 2017 của Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công bố thông tin gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm 2019

Công văn số 698/UBCK-GSĐC, ngày 24/01/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố các Báo cáo tài chính lập cho năm 2019

Nghị Quyết Hội đồng Quản trị tại phiên họp ngày 08/01/2019 về việc thông qua kết quả hoạt động năm 2018

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn Thông báo tới Quý cổ đông Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị tại phiên họp ngày 08/01/2019

Công bố thông tin Nghị quyết 13 - 17 NQ/HĐQT về việc Chi trả cổ tức năm 2016

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn công bố thông tin bất thường

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông bất thường ngày 29.6.2017

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo tài liệu họp Đại hội Cổ đông bất thường ngày 29.6.2017

Nghị Quyết Phiên họp Đại hội Cổ đông bất thường ngày 29.6.2017

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo Nghị quyết phiên họp Đại hội Cổ đông bất thường ngày 29.6.2017

Công bố Thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty CP vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo Công bố Thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công văn về việc Tham dự kỳ họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017

Thông báo về việc tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017

Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo mời họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017

Quyết định thành lập Ban tổ chức kỳ họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017

Quyết định thành lập Ban tổ chức kỳ họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn và các Tiểu ban giúp việc

Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017