[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 31/8/2023

Nghị quyết số 08-23/NQ-HĐQT ngày 31/8/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tiến hành cuộc họp để thảo luận về các nội dung như sau: