Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

Cổng thông tin giữa doanh nghiệp và cổ đông

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 26/7/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn tại phiên họp ngày 26/7/2022

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Công văn số 826/VTSG-TCKT ngày 25/7/2022 về việc công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

[TB] Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Điều chỉnh)

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

[NQ] Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022