[TB] Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo 371/TB-HĐQT ngày 30/03/2023 của công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn về việc thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023