Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

Cổng thông tin giữa doanh nghiệp và cổ đông

[QĐ] Bổ nhiệm lại chức danh Phó TGĐ Công ty CP VTĐS Sài Gòn

Quyết định số 414/QĐ-HĐQT, ngày 19/11/2021

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 06/10/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 06/10/2021

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 19/8/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 19/8/2021

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 06/7/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 06/7/2021

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 21/5/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 21/5/2021

[CBTT] Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2), Quy chế nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Ban hành theo NQ số 01-21/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

[CBTT] Công bố thông tin về NQ Đại hội ĐCĐ thường niên 2021

Công bố thông tin về NQ Đại hội ĐCĐ thường niên 2021

[CBTT] Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP VTĐS Sài Gòn

[NQ] Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 2021, ngày 27 tháng 4 năm 2021

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 02/4/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 02/4/2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

[Quyết định] bổ nhiệm lại các chức danh TGĐ, PTGĐ theo Nghị quyết số 02-21/NQ-HĐQT Công ty VTSG

Bổ nhiệm lại các chức danh TGĐ, PTGĐ và kéo dài thời gian giữ chức Phó TGĐ theo Nghị quyết số 02-21/NQ-HĐQT Công ty VTSG