Công bố thông tin về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Công ty Cổ phần VTĐS Sài Gòn công bố thông tin về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.