NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN HỌP NGÀY 11/01/2024

Nghị quyết số 01-24/NQ-HĐQT ngày 11/01/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tiến hành cuộc họp để thảo luận về các nội dung như sau:

*Zalo: Công ty CPVT Đường sắt Sài Gòn
Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn