Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

Cổng thông tin giữa doanh nghiệp và cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo tới quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 12/01/2021

Nghị Quyết hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 12/01/2021

[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 8/12/2020

Bổ nhiệm ông Trần Lực - Kỹ sư đầu máy toa xe - Quản đốc Phân xưởng sửa chữa Xí Nghiệp Toa xe Đà Nẵng giữ chức Phó Giám đốc Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên họp vào ngày 15/5/2020, tại Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn

[THÔNG BÁO] mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 15/5/2020 (kèm theo tài liệu)

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết số 05-20/NQ-HĐQT, ngày 17/4/2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

[THÔNG BÁO] mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020