Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

Cổng thông tin giữa doanh nghiệp và cổ đông

[Nghị Quyết] Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 27/5/2019

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn Thông báo tới Quý cổ đông Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị tại phiên họp ngày 27/5/2019

[Nghị Quyết] Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019

Nghị quyết số 01-19/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 16/4/2/2019 của Công ty CP VTĐS Sài Gòn

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo tới quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2017

Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 27/3/2019

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo tới quý cổ đông Nghị quyết 03-19/NQ-HĐQT ngày 28/3/2019

Giải trình và công bố thông tin Quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế

Công văn số 304/VTSG-TCKT về việc giải trình và công bố thông tin Quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế

Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định số 3511/QĐ-CT của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và chia cổ tức 2017 của Công ty CP VTĐS Sài Gòn

Nghị quyết về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và chia cổ tức 2017 của Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công bố thông tin gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm 2019

Công văn số 698/UBCK-GSĐC, ngày 24/01/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố các Báo cáo tài chính lập cho năm 2019

Nghị Quyết Hội đồng Quản trị tại phiên họp ngày 08/01/2019 về việc thông qua kết quả hoạt động năm 2018

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn Thông báo tới Quý cổ đông Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị tại phiên họp ngày 08/01/2019