Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

Cổng thông tin giữa doanh nghiệp và cổ đông

Công văn về việc Tham dự kỳ họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017

Thông báo về việc tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017

Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo mời họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017

Quyết định thành lập Ban tổ chức kỳ họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017

Quyết định thành lập Ban tổ chức kỳ họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn và các Tiểu ban giúp việc

Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017

Báo cáo Thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo tới Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2017

[Nghị Quyết] Về tạm hoãn chi trả cổ tức 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)