[CBTT] Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2), Quy chế nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Ban hành theo NQ số 01-21/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021