[NQ] Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 23 tháng 8 năm 2022 về công tác tổ chức, cán bộ

Nghị quyết 11-20/NQ-HĐQT ngày 24/8/2022 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn tại phiên họp ngày 23 tháng 8 năm 2022 về công tác tổ chức, sắp sếp lại 06 chi nhánh Vận tải đường sắt thành 05 chi nhánh Vận tải đường sắt từ ngày 01 tháng 10 năm 2022: