[NQ] Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 8/12/2020

Bổ nhiệm ông Trần Lực - Kỹ sư đầu máy toa xe - Quản đốc Phân xưởng sửa chữa Xí Nghiệp Toa xe Đà Nẵng giữ chức Phó Giám đốc Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng