Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản