Thư mời báo giá các nhà cung cấp dịch vụ thẩm định

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn có nhu cầu thẩm định giá tài sản cố định phục vụ thanh lý nhượng bán lại tại Chi nhánh vận tải đường sắt Miền Bắc, cụ thể như sau: