Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo tới quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2017

Nội dung và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (xem tại đây)