Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo mời họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017

Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017