Tài liệu họp Đại hội Cổ đông bất thường ngày 29.6.2017

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo tài liệu họp Đại hội Cổ đông bất thường ngày 29.6.2017

Tài liệu Đại hội Cổ đông bất thường ngày 29.6.2017