Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thông báo việc chi trả cổ tức năm 2017.

Nội dung và tài liệu Đại hội  (xem tại đây)