Quyết định thành lập Ban tổ chức kỳ họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017

Quyết định thành lập Ban tổ chức kỳ họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn và các Tiểu ban giúp việc

Quyết định thành lập Ban tổ chức kỳ họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn và các Tiểu ban giúp việc