Quy định về việc đổi, trả vé tàu

Hướng dẫn thực hiện điều 9 Thông tư 09/2018/TT-BGTVT, ngày 02/3/2018 của Bộ giao thông vận tải như sau:

 1.1.  Hành khách trả vé trước giờ tàu chạy là 4 giờ đối với vé cá nhân và tối thiểu là 24 giờ đối với vé tập thể đi tàu khách trong nước (bao gồm tàu khách Thống nhất và tàu khách Khu đoạn chạy suốt trên tuyến đường sắt Bắc - Nam). Đối với tập thể mua vé trọn toa, trọn cụm toa xe thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng mua vé.

1.2. Tàu Liên vận quốc tế: thực hiện theo quy định của Tổ chức OSZD, cụ thể:

a) Đối với vé cá nhân: Trước giờ tàu chạy là 6 giờ.

b) Đối với vé tập thể : Trước giờ tàu chạy tối thiểu là 5 ngày.

c) Nếu không tuân thủ thời hạn trên và trong trường hợp tàu chưa chạy thì chỉ trả lại tiền vé khách (cá nhân, tập thể), không trả lại tiền vé nằm.

1.3. Tùy từng giai đoạn, thời điểm trong năm, Công ty VTSG sẽ điều chỉnh thời gian trả lại vé, đổi vé phù hợp với tình hình thực tế.

2. Quy định về điều kiện trả vé, đổi vé:

2.1. Đối với các tàu Thống Nhất và tàu Khu đoạn:

2.1.1. Trường hợp đổi vé:

- Chỉ áp dụng đổi vé đối với vé cá nhân.

- Hành khách được đổi vé khi có đủ các điều kiện sau:

+ Thời gian đổi vé thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 nêu trên;

+ Có cùng ga đi, ga đến;

+ Đổi vé 1 lần duy nhất;

+ Bố trí được chỗ theo yêu cầu của hành khách;

+ Không được đổi vé trong trường hợp thay đổi thông tin cá nhân ghi trên vé đã mua.

- Sau khi đã đổi vé, nếu hành khách có nhu cầu trả lại vé thì mức khấu trừ trả vé đối với các vé đã đổi là 30% số tiền in trên vé.

- Các nhân viên bán vé khi đổi vé cho hành khách viết thêm thông tin "vé đã đổi" (đối với vé cứng) bằng bút không tẩy xóa được vào sau tấm vé đã đổi của hành khách và đóng dấu khách vận.

2.1.2. Trường hợp trả lại vé:

a) Đối với vé cá nhân: Người mua vé hoặc người đi tàu được trả vé khi có đủ các điều kiện sau:

- Đối với vé điện tử:

+ Có cung cấp thông tin: Thông tin cá nhân trên giấy tờ tùy thân của người mua vé hoặc người đi tàu trùng khớp với thông tin in trên Thẻ lên tàu và thông tin ghi nhận trên hệ thống bán vé điện tử.

+ Không cung cấp thông tin cá nhân (vé đi ngay): Không được trả lại vé, trừ trường hợp khi xảy ra sự cố gây tắc đường chạy tàu vì nguyên nhân bất khả kháng và ốm đau đột xuất thì các vé này được giải quyết theo quy định của Doanh nghiệp.

- Đối với vé cứng: Vé còn nguyên vẹn, không bị rách nát; Không bị tẩy, xóa, sửa chữa và còn đủ các thông tin trên vé.

b) Đối với vé tập thể: Tập thể được trả vé khi có đủ các điều kiện sau:

- Đối với tập thể là đơn vị, tổ chức: Có công văn đề nghị hoặc giấy giới thiệu của đơn vị, tổ chức. Người đại diện cho đơn vị, tổ chức khi đến làm thủ tục trả vé phải mang theo giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân, danh sách tập thể đi tàu.

- Đối với tập thể không phải là đơn vị, tổ chức: Giấy tờ tùy thân của trưởng đoàn đại diện, danh sách tập thể đi tàu.

c) Đối với tập thể mua vé trọn toa, trọn cụm toa xe thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng mua vé.

2.2.  Đối với tàu Liên vận quốc tế:

Hành khách được trả vé khi: Vé còn nguyên vẹn, không bị rách nát; không bị tẩy, xóa, sửa chữa và còn đủ các thông tin trên vé.

3. Mức phí trả lại vé, đổi vé:

- Doanh nghiệp sẽ quy định mức phí trả lại vé, đổi vé cho từng mác tàu, từng tuyến đường trong các thời điểm cụ thể.

- Tàu Liên vận quốc tế thực hiện theo quy định của tổ chức Liên vận quốc tế OSZD.

Để thuận tiện cho việc mua vé dễ dàng mà không phải đến nhà ga, hành khách có thể truy cập vào trang web: https://dsvn.vn , http://vetau.com.vn hoặc http://giare.vetau.vn