Quy định về thời gian nhận hành lý ký gửi và thủ tục giao trả hành lý ký gửi

Hướng dẫn thực hiện Điểu 16: Kỳ hạn vận chuyển, nhận hành lý ký gửi và Điều 17: Giao trả hành lý ký gửi của Thông tư 09/2018/TT-BGTVT, ngày 02/3/2018 của Bộ giao thông vận tải như sau:

Điều 16. Kỳ hạn vận chuyển, nhận hành lý ký gửi

1.1 Kỳ hạn nhận hành lý ký gửi tại ga đến:

 -      Kỳ hạn nhận hành lý ký gửi: là 24 giờ tính từ khi người nhận hành lý ký gửi nhận được tin báo về việc hành lý ký gửi đã được vận chuyển đến ga.

-     Quá thời hạn trên mới đến nhận thì hành khách, người nhận hành lý ký gửi phải trả tiền bảo quản hành lý ký gửi theo quy định.

1.2 Trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường do vi phạm kỳ hạn vận chuyển:

a)   Khi hành lý ký gửi đến chậm vì lý do bất khả kháng thì không phải bồi thường do vi phạm kỳ hạn.

b) Khi hành lý ký gửi đến chậm do lỗi doanh nghiệp thì bồi thường như sau:

     -      Mỗi ngày chậm hành khách được bồi thường 05% tiền cước;

     -      Tổng số tiền bồi thường không quá 100% tiền cước;

-     Nếu từng bộ phận hành lý ký gửi đến chậm thì căn cứ vào thời gian đến chậm của mỗi bộ phận mà tính tiền bồi thường như quy định trên đây.

c)   Khi hành lý ký gửi đến chậm, người nhận đã nhận được thông báo hành lý ký gửi đến ga đến nhưng không đến nhận theo thời hạn quy định trên đây mà không có lý do chính đáng thì không được đòi tiền bồi thường do quá kỳ hạn. Thời hạn gửi giấy yêu cầu bồi thường chậm nhất là sau 01 ngày kể từ khi nhận được thông báo hành lý ký gửi đến ga.

d)  Trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường:

-     Người nhận hành lý ký gửi viết giấy yêu cầu bồi thường gửi cho đơn vị vận tải tại ga đến. Giấy yêu cầu bồi thường có các nội dung sau:

+    Họ tên, số CMND, CCCD, số điện thoại, số fax, Email (nếu có) của người nhận; số hiệu đầy đủ của vé hành lý ký gửi; tên hàng hóa, số bao kiện, trọng lượng; ga đi, ga đến,… Cách ghi các thông tin này thực hiện theo khoản 4 Điều 13 của văn bản này; Riêng số bao kiện, trọng lượng phải ghi cả bằng số và bằng chữ.

+    Lý do yêu cầu bồi thường: vi phạm kỳ hạn.

  • Bộ phận hành lý đơn vị vận tải tại ga đến thực hiện các nội dung sau:

+    Cùng với người nhận hành lý ký gửi lập “Biên bản sự việc” để thống nhất xác định thời gian quá kỳ hạn, mức độ bồi thường, ghi đầy đủ các nội dung nêu trên và cùng ký vào biên bản, có đóng dấu của đơn vị vận tải tại ga đến.

+    Lập báo cáo nêu các nội dung liên quan đến việc bồi thường do quá kỳ hạn, ghi rõ mác tàu vận chuyển, ga đi, ga đến, giờ đến, thời gian báo tin hàng đến cùng các nội dung cần thiết khác.

     +     Hồ sơ được lập thành 02 bộ gồm: Báo cáo tóm tắt sự việc, giấy yêu cầu bồi thường, biên bản sự việc. Một bộ lưu tại đơn vị vận tải, một bộ gửi về Công ty VTSG (qua phòng Tài chính kế toán) để xem xét việc bồi thường và làm cơ sở cho việc phân tích xử lý.

Điều 17. Giao trả hành lý ký gửi

Nếu mất vé hành lý, hành khách, người nhận phải làm tờ khai ghi rõ các nội dung: Họ tên, địa chỉ, số CMT/Thẻ CCCD của người gửi và người nhận; Ga đi, ga đến của hành lý; Tên, trạng thái và đặc điểm của hành lý đồng thời xuất trình CMND/CCCD hoặc các giấy tờ khác có đầy đủ các thông tin cá nhân được pháp luật công nhận.