[NQ] Nghị quyết về việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại 'Chuyển nhượng có điều kiện' sang loại 'Chuyển nhượng tự do'

Nghị quyết số 04-23/NQ-HĐQT ngày 9/3/2023 của công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn về việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại 'Chuyển nhượng có điều kiện' sang loại 'Chuyển nhượng tự do'