Nghị quyết về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và chia cổ tức 2017 của Công ty CP VTĐS Sài Gòn

Nghị quyết về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và chia cổ tức 2017 của Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo đến quý cổ đông Nghị quyết số 02-19/NQ-HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và chia cổ tức 2017