[Nghị Quyết] Về tạm hoãn chi trả cổ tức 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2017 và bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018