Nghị Quyết Hội đồng Quản trị tại phiên họp ngày 08/01/2019 về việc thông qua kết quả hoạt động năm 2018

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn Thông báo tới Quý cổ đông Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị tại phiên họp ngày 08/01/2019

Nghị Quyết Hội đồng Quản trị tại phiên họp ngày 08/01/2019 về việc thông qua kết quả hoạt động năm 2019