Hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2022

Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tham gia hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2022

- Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp Luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo về pháp luật.

- Cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn gương mẫu chấp hành pháp luật, trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công việc.