Giải trình số liệu quyết toán năm 2019 sau kiểm toán thay đổi so với trước kiểm toán

Công văn số 349/VTSG-TCKT, ngày 19/3/2020 của Công ty CP VTĐS Sài Gòn về việc giải trình số liệu quyết toán năm 2019 sau kiểm toán thay đổi so với trước kiểm toán

- Kết quả lợi nhuận trước thuế 2019 trước kiểm toán: 13.443.375.428 đồng

- Kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2019 sau kiểm toán: 14.604.677.192 đồng