Giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2019 thay đổi 10% trở lên so với năm 2018

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn giải trình lợi nhuận sau thế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước