Giải trình lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2020 thay đổi từ 10% trở lên so với 9 tháng đầu năm 2019

Công văn số 1325/VTSG-TCKT ngày 28/10/2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2020 thay đổi từ 10% trở lên so với 9 tháng đầu năm 2019