Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 sau kiểm toán thay đổi từ 10% trở lên so với 6 tháng đầu năm 2019

Công văn số 1072/VTSG-TCKT ngày 26/8/2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 sau kiểm toán thay đổi từ 10% trở lên so với 6 tháng đầu năm 2019